Vold og overgrep mot barn - hvordan jobber vi med temaet?

"Omfangsstudier viser at en betydelig andel barn i Norge blir utsatt for vold eller overgrep . Å oppleve vold i barndommen kan medføre alvorlige fysiske og psykiske helseplager." Kilde: www.bufdir.no

Vold i barndommen kan gi alvorlige konsekvenser

Å oppleve fysisk eller psykisk vold fra eller mellom foreldrene, kan få alvorlige konsekvenser for barna som utsettes. Dette henger sammen med at volden forekommer i hjemmet som skal være barnets viktigste arena for trygghet og utvikling. Tilknytningen til omsorgsgivere er av fundamental betydning for barnet. (Thoresen & Hjemdal 2014, Braarud & Nordange 2011).

Fysiske og psykiske skader

Foruten frykten og de fysiske skadene barna kan oppleve i konkrete voldssituasjoner, kan voldsutsatte barn få vedvarende helseplager. Blant annet er det påvist at vold kan få konsekvenser for barnets nevrologiske, kognitive og emosjonelle utvikling og psykiske helse.

Andre negative konsekvenser av å bli utsatt for vold og overgrep i barndommen kan være tilknytningsproblemer, sosial tilbaketrekning, søvnvansker, lærevansker, aggresjonsproblemer og angst (Braarud & Nordange 2011, Glad, Øverlien & Dyb 2010).

Å bli utsatt for vold kan ha like store konsekvenser for fysisk helse som for psykisk helse. Det er for eksempel en betydelig høyere andel blant de som har vært utsatt for vold som oppgir å ha eller ha hatt sykdommer som astma, fibromyalgi, og kronisk bronkitt (Hjemdal, Sogn & Schau 2012).

Utsetter oftere andre for vold

Voksne som har opplevd vold i hjemmet som barn utsetter også oftere andre for vold sammenlignet med voksne som ikke har familievoldserfaringer. De uttrykker også oftere at det er berettiget å bruke vold i nære relasjoner (Øverlien 2010).

Mange forteller ikke om volden de har opplevd

Det varierer hvorvidt barn og unge forteller andre om volden de opplever. 43 % av jentene og 30 % av guttene som ble utsatt for alvorlig vold fra foreldre eller foresatte, hadde snakket med helsepersonell om hendelsen(e) eller relaterte helseproblemer. 86 % av jentene og 63 % av guttene hadde snakket med andre om det (Thoresen & Hjemdal 2014).

Kilde: www.bufdir.no

Barnehagen har valgt å bruke materialet som ligger tilgjengelig på www.jegvet.no, samt ulike bøker i samtalegrupper med barna om dette temaet. Målet med dette arbeidet er å lære barna hva som er lov og hva som ikke er lov. Dette vil gjøre det enklere for barna å si i fra, og det vil kunne forhindre vold og overgrep i fremtiden.

Dere som foreldre vil få et skriv hjem dersom deres barn skal være med på dette.

For mer informasjon:

Barnehage / Jeg vet 

www.bufdir.no

www.stinesofiesstiftelse.no

www.reddbarna.no

www.ung.no

www.reddesmå.no