Psykososialt barnehagemiljø

Kapittel 8 i Barnehageloven "Psykososialt barnehagemiljø", er en ny paragraf som gir nulltoleranse for krenkelser og har fokus på forebyggende arbeid. Fra 2023-2025 har vi Psykososialt barnehagemiljø som fokusområde i Melgård.

Den nye paragrafen har noe misvisende fått kallenavnet "mobbeloven", men denne paragrafen omhandler først og fremst alle barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen plikter å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna. 

I Melgård barnehage er vi spesielt opptatt av relasjoner, samhold og tro på seg selv. Barna lærer gjennom gode rollemodeller, hvor barn som opplever å motta omsorg selv vil kunne gi omsorg. Å kjenne seg som en del av fellesskapet er viktig for å unngå krenkelser og å kjenne på utenforskap, samt at det er viktig for å oppleve gode og trygge relasjoner. 

Fra 2023-2025 har vi et ekstra fokus på dette temaet. Vi har kurset alle ansatte i COS-P trygghetssirkelen. Nå etter kurset er gjennomført, har vi ekstra fokus på denne måten å tenke på, og har temaet jevnlig oppe på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager.

På planleggingsdagene i august 2023 hadde vi besøk av STYD kommunikasjon. De skal lede oss gjennom et utviklingsarbeid - Psykisk helsefremmende lekemiljøer - som skal vare gjennom hele høsthalvåret og frem til november. Det er en felles kompetanseheving på lekens betydning for barns psykiske helse, og blir starten på et utviklingsarbeid for oss på dette området. 

Nyttige lenker:

Lov om barnehager (barnehageloven) - Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø - Lovdata

Livsmestring og helse (udir.no)

Resources for Parents – Circle of Security International

(8) folkOm barn - YouTube

Styd