Den viktige foreldresamtalen

En god dialog mellom barnehagen og de foresatte er viktig for at barnet skal ha det bra i barnehagen. De fleste barnehager har minst to foreldresamtaler per år. Barnets utvikling og trivsel er tema på samtalene.

Hvorfor foreldresamtaler?

Alle foreldre har behov for å vite at deres barn følger den utviklingen det skal og at barnet har det godt i barnehagen. De fleste foreldre snakker med de ansatte i barnehagen jevnlig ved levering og henting. Av og til er det også nødvendig med en litt mer skjermet prat hvis noe spesielt har oppstått. Men det er viktig at barnehagen arrangerer rutinemessige samtaler et par ganger i året hvor foreldrene og de ansatte har tid og rom til å fokusere på barnehagesituasjonen til det enkelte barn. Foreldresamtalen er en anledning for begge parter til å fortelle om barnets situasjon hjemme og i barnehagen slik at alle de voksne rundt barnet kan hjelpe til med å skape en trygg og god barnehagehverdag.

 

Hva tas opp på foreldresamtalen?

Viktige temaer på samtalen er barnets utvikling og trivsel. Det kan være sosial, språklig og motorisk utvikling, hva barnet liker å gjøre i barnehagen og hvem det leker med, utfordringer og styrker barnehagen ser ved barnet. Det er også nyttig å snakke om livet til barnet utenom barnehagen, og hvordan barnet fungerer hjemme.

 

Hva kjennetegner den gode foreldresamtalen?

Foreldresamtalen skal være en arena for dialog. Det betyr at begge parter skal komme til orde og ta opp ting som er viktige for dem. En foreldresamtale skal ikke bare være en presentasjon av barnehagens oppfatning av barnet, hvor foreldrene er passive mottakere. Begge parter har ansvar for å ta opp det de mener er viktig for barnets trivsel. Samtalen blir mer målrettet dersom begge parter har forberedt seg godt. Mange barnehager sender hjem et skjema i forkant av samtalen, hvor foreldrene får mulighet til å forberede seg på det som skal tas opp. Det er også lurt å si fra til personalet på forhånd dersom det er noe spesielt dere ønsker å snakke om.

Gode råd:

 

  1. Ta en prat med hverandre og med barnet om det er noe dere vil ta opp på samtalen.
  2. Gi beskjed på forhånd dersom dere ønsker å ta opp noe spesielt.
  3. Vis initiativ og interesse.

Foreldresamtalen skal være en arena for dialog.

Vil du vite mer?

Kilder:
FUB, Kunnskapsdep. 

Borgestadklinikken​​​​​​​