Hva er FAU og SU?

Hjemmet og barnehagen er de to store «verdenene» i barnas liv. Det er avgjørende at foreldrene og de voksne i barnehagen samarbeider godt om barna. FAU og SU skal sikre at dette samarbeidet blir ivaretatt på en god måte.

Hvorfor er foreldresamarbeid så viktig?

En amerikansk undersøkelse viser at samarbeidet hjem-barnehage er det aller viktigste for den pedagogiske kvaliteten i barnehagen. I tillegg til den daglige kontakten du har med barnehagepersonalet, må foreldresamarbeidet være organisert, strukturert og med klare kortsiktige og langsiktige mål for å sikre at det fungerer godt.

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle barnehager skal ha et foreldreråd, i følge Barnehageloven. Alle foreldrene i en barnehage utgjør til sammen foreldrerådet, og det velges vanligvis to eller flere representanter blant foreldrene på hver avdeling, som danner foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal være bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen i saker som berører flere enn kun eget barn. FAU skal fremme foreldregruppas fellesinteresser overfor barnehagen og jobbe for et godt barnehagemiljø.

 

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) består av like mange representanter fra foreldregruppa og personalgruppa, samt evt. barnehagens eiere. SU skal vere eit kontaktskapande, rådgjevande og samordnande organ. Saker av viktighet for barnehagen, skal behandles i samarbeidsutvalget. Eksempler på saker kan være budsjett, årsplan, endring av driftsform eller organisering.

 

Tips til foreldrerådet:

  • Utarbeide vedtekter for arbeidet i FAU
  • Lage møteplan med temaer for det enkelte barnehageår.
  • Avklare om foreldrerådet skal ha ansvar for arrangement i løpet av barnehageåret for barn og foreldre, og eventuelt hvilke.
  • Spør foreldrene hva de ønsker å medvirke til og på hvilken måte.
 
 

Fra Barnehageloven:

 

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Årsplanen skal fastsettes av samarbeidsutvalget.

 

Vil du vite mer?

 

Tekstkilder: FUB, Lovdata