Håndtering av legemidler

Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er i barnehagen. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres.

Hvem har ansvaret dersom barnet trenger medisin i barnehagetida?

I utgangspunktet er det foreldre gjennom foreldreansvaret som skal sørge for at barnet får den medisinen legen har foreskrevet på rett måte til rett tid. Det finnes ikke noen forpliktelse i opplæringsloven som sier at barnehagen har et ansvar i dette. Likevel har offentlige myndigheter tolket loven slik at kommunen har ansvar for å sørge for at barnet får hjelp til legemiddelhåndtering den tiden barnet oppholder seg i barnehagen.

 

Er ansatte i barnehagen forpliktet til å gi barna nødvendig medisin?

Det finnes ikke en lovfestet plikt som sier at ansatte i barnehagen skal bistå med å gi barna legemidler. Det inngår ikke i de generelle arbeidsforpliktelsene. Det er likevel ikke noe i veien for at ansatte kan påta seg å gjøre det på en forsvarlig måte. Det oppfordres til å finne praktiske, forsvarlige løsninger som gjør at barnet på best mulig måte kan få den bistanden som er nødvendig i løpet av en dagen. Dersom ansatte ikke vil påta seg å bistå barna, må kommunen finne en annen løsning.

 

Rutiner og skjemaer

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Rutinen beskriver hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, og hva avtalen mellom foresatte og barnehage bør inneholde.

Offentlige skjemaer for legemidler i barnehagen:

 

Kontakt personalet i barnehagen og finn en praktisk løsning.

 

Kilder: Regjeringen, Kunnskapsdep., Helse- og omsorgsdep.